ANBI

1.  Naam gemeente

Protestantse gemeente Dongen en Rijen

2.  RSIN nummer/fiscaal nummer

Het RSIN-nummer van de Protestantse Gemeente Dongen-Rijen is 812 103 907.

Het RSIN-nummer van de Diaconale Raad van de Protestentse Gemeente Dongen-Rijen is 00 39 28 846

3.  Contactgegevens

Protestantse gemeente Dongen en Rijen
Kerkstraat 56
Postbus 159
5100 AD, Dongen
Nederland
Email: 

4.  Bestuurssamenstelling

Algemeen bestuur:  
De kerkenraad geeft leiding aan het leven van de plaatselijke gemeente. Deze bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen.De ouderlingen bestaan uit ouderling-kerkrentmeesters en pastoraal-ouderlingen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten enandere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en het bespreken van zaken die ook elders spelen.
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar.

Dagelijks bestuur:
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Ze legt de nadruk op het opbouwen van de kerkgemeenschap, stimuleert, coördineert, ondersteunt en vervult een centrale rol in het werk van de kerkenraad. Ze bewaakt de identiteit van onze kerk als geloofsgemeenschap. Ze komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar.

Pastorale raad:
In de pastorale raad zijn de predikant, de pastorale ouderlingen en de jeugdouderling actief. Eén ouderling is contactpersoon voor pastorale zaken, één bij begrafenissen, één voor het preekrooster en één concentreert zich op de jeugd. De pastorale raad bevordert de gemeenschapsvorming binnen onze kerk, draagt verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten en vieringen van doop en avondmaal, voor de pastorale zorg in brede zin, de geloofsopbouw en de geestelijke toerusting. De jeugdouderling zet zich in voor jeugdwerk, zoals de kindernevendienst, de jongerennevendienst en de kinderoppas.

Diaconaat:
In de diaconale raad zitten diakenen. De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het diaconaat als volgt:
“De kerk is geroepen om in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte bij te staan zowel in de voorbede, met materiële steun als bij het zoeken naar recht.”

Kerkrentmeesters:
In het college van kerkrentmeesters zitten ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Alleen de eersten zijn lid van de kerkenraad. Het college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het gaat erom de materiële en financiële voorwaarden te scheppen en onderhouden voor het leven en werken van de gemeente. 

5.  Eigen beleidsplan en verwijzing naar landelijke beleidsplan

Eigen beleidsplan: Visie en Missie
De Protestantse Gemeente te Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen wede liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de bijbel, de heilige Geest en door elkaar.
Vanuit die Geest willen wij werken aan een geloofsgemeenschap
- die een plaats van werkelijke ontmoeting is met God en met elkaar;
- waar mensen op verhaal kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen;
- waar iedereen belangrijk is en niemand vergeten wordt;
- waar de inbreng en de ontwikkeling van onze gavenhet kerkenwerk draagt;
- met eigentijdse vieringen, waarbij ruimte is voorvernieuwing vanuit een
verbondenheid met onze cultuur en traditie;
- waar mensen met en van elkaar willen leren over geloof en leven;
- waar men open en openhartig communiceert;
- waar aandacht is voor de nood in de wereld en voor mensen in de knel, dichtbij en
ver weg.

Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.
Het uitgebreide beleidsplan is elders op onze site terug te vinden.
Beleidsplan landelijke kerk:

http://live.protestantsekerk.nl/data/import/11bfb7b41f17a38a81db31fa360ee059.pdf

6.  Beloningsbeleid

De kerk wordt volledig gedraaid op vrijwilligers en dit wordt op een pro deo wijze ingevuld. Alleen de predikant is een betaalde kracht wiens arbeidsvoorwaarden gelijk zijn  aan  die  van  de  PKN.  De  predikant  is  geen  werknemer  maar  een  zelfstandig belastingplichtige.
Verwijzing arbeidsvoorwaarden PKN:

https://www.protestantsekerk.nl/download7941/gids arbeidsvoorwaarden 2019-01-01.pdf

7.  Doelstelling van de instelling

Het kerkelijk werk willen we vorm geven via acht aandachtsvelden:
1. Eredienst
2. Pastoraat
3. Diaconaat
4. Jeugd
5. Beheer
6. Oecumene
7. Communicatie
8. Vorming en Toerusting

Per aandachtsveld formuleren we enkele concrete voornemens. Het is belangrijk om jaarlijks te toetsen in hoeverre we onze voornemens al in praktijk gebracht hebben. De laatste vergadering voor de zomervakantie is hier steeds de aangewezen vergadering voor. Wat de uitvoering van onze voornemens belemmert, moeten we benoemen en zo mogelijk uit deweg ruimen. Boven alles bidden wij om Gods zegen over ons werk.

8.  Een verslag van de uitgevoerde activiteiten

Voor alle leeftijden is er wat te beleven: in de kerk op zondag en doordeweeks in De Ontmoeting. Maar ook ondernemen groepen regelmatig iets samen, zoals de kinderactiviteiten in de mei- en herfstvakantie, eens in de vier jaar een musical, jeugddiaconaat, de alpha-cursus, filmavonden, vrouwengroep Pandora, interessante bijeenkomsten van EVA (oecumenische beweging voor vrouw en geloof), inloopochtenden, ouderensoos en andere activiteitenvoor ouderen, breiinloopochtenden, Gast aan tafel of een fancy fair. 

CVK

9.  Een financiële verantwoording 

Resultatenoverzicht jaarrekening 2018

 

Begroting 2018

Rekening 2018

Rekening 2017

Baten

 

Opbrengsten uit bezittingen

14.300

9.060

9.417

Bijdragen gemeenteleden

71.600

88.508

75.279

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

2.500

-

-

Totaal baten

88.400

97.568

84.696

       

Lasten

     

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

69.797

75.484

71.851

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

2.350

3.671

2.936

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

6.300

5.105

5.772

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

22.865

22.066

31.625

Salarissen (koster, organist e.d.)

-

200

-

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

6.250

4.589

5.871

Lasten overige eigendommen en inventarissen

-

-

-

Totale lasten

107.562

111.114

118.055

       

Resultaat baten – lasten

-19.162

-13.546

-33.359

 

Toelichting

 

De jaarrekening van 2018 laat een negatief resultaat zien van €13.546. Dit is een verbetering van het resultaat ten opzichte van voorgaande jaren. De jaarrekening laat echter een enigszins vertekend beeld zien, Realistisch gezien zou het tekort rond het begrote tekort moeten zijn, echter door enkele uitzonderlijke posten is dit tekort in 2018 minder zwaar.

Bijdragen levend geld:

De vrijwillige bijdragen vallen dit jaar hoger uit door drie redenen. De bijdragen zijn hoger omdat hier gedeeltelijk nog bijdragen van 2017 in zitten, die vorig jaar in de jaarrekening niet goed verwerkt zijn als debiteuren/overlopende posten. Ten tweede, door een overgang op een nieuw boekhoudsysteem en methode kunnen de bijdragen nauwkeuriger op het boekjaar worden verwerkt, zodat punt één in 2019 niet van toepassing hoeft te zijn. Hierdoor zijn meer bijdragen op het juiste boekjaar 2018 terecht gekomen. Ten derde, de financiële cijfers laten ook een lichte toename zien in de financiële bijdragen.

Collecten:

De collecten laten een hoger beeld zien doordat de diaconie de verwerking van de collectebonnen foutief heeft verwerkt en hierdoor de collectes voor het CvK te hoog uit vallen. In andere woorden, de collectebonnen zijn tweemaal betaald, eenmaal door de gemeenteleden en eenmaal door de diaconie. De CvK treedt in overleg met de diaconie om dit in de toekomst te voorkomen.

Giften:

Door een eenmalige hoge gift vallen de baten ook hoger uit dan begroot.

Kosten financiële administratie:

Door de overgang naar een nieuw en moderner boekhoudsysteem en methode zijn in 2018 eenmalig de kosten voor de financiële administratie weggevallen. Vanaf boekjaar 2019 zullen deze kosten zich weer gaan normaliseren.

Incidentele baten:

De incidentele baten vallen in boekjaar 2018 hoog uit door de het vrijvallen van een aantal posten in verband met het overgaan op een nieuw boekhoudsysteem. Dit betreft posten die niet langer van toepassing zijn en/of niet langer te traceren zijn op basis van de beschikbare informatie. Door het nieuwe boekhoudsysteem wordt dit hele proces ook transparanter en nauwkeuriger dan met de oude methode. Daarnaast hebben er in 2018 veel begrafenissen plaats gevonden in onze gemeente, waarvan alle desbetreffende opbrengsten onder deze post vallen. In lijn met dit laatste punt, zijn er ook meerdere grafrechten uitgegeven en/of vernieuwd. De opbrengsten hiervan zijn ten goede gekomen aan de reserve begraafplaats.


10. Beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting

  

Begroting 2020

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Rekening 2018

Baten

 

Totale baten

€89.600

€88.000

€97.568

Lasten

     

Totaal laten

€130.198

€127.554

€128.118

Saldo baten - lasten

€-40.598

€-39.554

€-30.550

 

 

 

 

Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

€-2.000

€-2.000

€-5.503

Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

€13.598

€13.598

€13.598

Overige baten en lasten

€1.650

€1.900

€8.909

Totaal

€13.248

€13.489

€17.004

       

Resultaat

€-27.350

€-26.056

€-13.456

       

Bestemming van het resultaat boekjaar 2020

 

Toevoeging aan

Onttrekking aan (-)

 

Algemene reserve

-

€27.350

 

Reserve koersverschillen

-

-

 

Herwaarderingsreserve

-

-

 

Totaal

-

€27.350

 

 

   

 

Per saldo een toevoeging/onttrekking van

€27.350

 

 

Helaas moet de CvK constateren dat in 2020, €27.000 meer uitgeven wordt dan er is binnengekomen. Gelukkig beschikt de gemeente wel over een goede solvabiliteit. Dus de komende jaren heeft de gemeente geen acute financiële problemen. Niettemin is de gemeente wel aan het interen en hier wil de CvK dit jaar een visie en beleid op gaan ontwikkelen.

Kijkend naar de baten dan worden deze voornamelijk bepaald door ontvangsten uit de Kerkbalans. Daar zal dus een maximale inspanning verricht moeten worden om dit niveau te handhaven of mogelijk toe laten nemen. Verder heeft de gemeente door de lage rentestand te maken met fors gedaalde rente-inkomsten.

De grootste kostenpost betreft het pastoraat. Daarop verder bezuinigen wil het Cvk niet. Dit is geen punt van discussie. Voor de overige kosten is de gemeente een zeer zuinige kerkgemeenschap, want er wordt immers geen financiële vergoedingen aan onze kosters en organisten gegeven. Verdere bezuinigingen op jeugdwerk en erediensten zijn niet wenselijk. De kosten van de begraafplaats worden geheel gecompenseerd door de inkomsten uit grafrechten. De Cvk ziet nog wel mogelijkheden om de administratieve lasten naar beneden te brengen door een grotere zelfwerkzaamheid.

Kortom geen zorgelijke financiële situatie maar de Cvk moet wel scherper aan de wind varen en gaan anticiperen op posten als groot onderhoud ten behoeve van “De Ontmoeting”.


Bankrekeningen
Kerkbalans NL50 RABO 0373 7180 39
Samenspraak NL06 RABO 0373 7180 55
Solidariteitsfonds NL28 RABO 0373 7180 47
Bijzondere acties NL81 RABO 0373 7180 63
Collectebonnen  NL60 ABNA 0470 6421 22

Ten name van CVK Prot. Kerkgemeenschap Dongen en Rijen

Diaconie

11. Diaconale verantwoording

De diaconie van de protestantse kerken zijn een eigen rechtspersoon binnen de kerk. Uit dien hoofde wordt er ook een aparte financiële verantwoording gegeven

 

12. Een financiële verantwoording voorgaande jaren

 

Verkorte staat baten en lasten

Begroting

 begroting

Rekening

Rekening

Rekening

rekening

 

2019

2018

2018

2017

2016

2015

Baten

€ 14.500,00

€ 12.600,00

€ 13.891,00

€ 203.738,00

€ 14.911,00

€ 19.189,00

Lasten

€ 20.100,00

€ 17.300,00

€ 23.768,00

€ 22.441,00

€ 14.795,00

€ 16.015,00

Resultaat

-€ 5.600,00

-€ 4.700,00

€ -9.877,00

€ 181.297,00

€ 116,00

€ 3.174,00


Toelichting
:

De staat van baten en lasten laat een positief resultaat van €180.841 zien over het boekjaar 2017.  Dit komt door de verkoop van landbouwgrond die tot en met 2016 in pacht was. De verwachting is dat dit resultaat op zijn vroegst in 2020 rendement zal opleveren in de vorm van dividend.

13. Beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting

 

 

 begroting

 begroting

 begroting

Rekening

Rekening

Rekening

 

2018

2017

2016

2018

2017

2016

baten

           

 Opbrengsten uit bezittingen

€ 9.100,00

€ 197.311,00

€ 8.320,00

€ 4.813,00

€ 193.704,00

€ 6.285,00

 Bijdragen gemeenteleden

€ 3.500,00

€ 3.200,00

€ 3.600,00

€ 9.078,00

€ 10.034,00

€ 8.626,00

         

 

 

Totaal baten

€ 12.600,00

€ 200.511,00

€ 11.920,00

€ 13.891,00

€ 203.738,00

€ 14.911,00

             

lasten

           

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

-

€ 13.800,00

€ 13.800,00

-

-

€ 11.218,00

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 -

  -

  -

 

-

-

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 12.050

€ 700,00

€ 500,00

€22.293

€ 20.510

€ 2.235,00

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€1.679,00

€ 1.008,00

€ 2.272,00

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

€ 2.500,00

€ 2.500,00

   -

€ -1.406,00

-

-€ 519,00

 Salarissen (koster, organist e.d.)

  € 200,00

  -

  -

 

-

-

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 1.350,00

€ 1.470,00

€ 1.170,00

€ 1.202,00

€ 923,00

€ 736,00

         

 

 

Totaal lasten

€ 17.300,00

€ 19.670,00

€ 16.670,00

€ 23.768,00

€ 22.441,00

€ 15.941,00

             

Resultaat (baten - lasten)

€ -4.700,00

€ 180.841,00

  -4.750,00

€ -9.877

€ 181.297,00

-1.031,00

Toelichting:
Wij moeten constateren dat rente inkomsten niet meer opleveren wat voorheen wel het geval was. Het beleggen van de opbrengst van de verkoop van grond in 2017 brengt niet gelijk resultaat op. Ook dit jaar worden het aantal collecten gedeeld met de kerkenraad, waardoor er minder inkomsten ontstaan. Niettemin is de diaconie wel aan het interen. Beleid is om daar niet gelijk aandacht aan te besteden, maar meer de hulpbehoevenden te blijven ondersteunen. Wel zal er in de nabije toekomst moeten worden nagedacht over andere vormen van inkomsten, zonder daarbij je identiteit en waarden te verliezen.

Bankrekeningen

NL03 ABNA 0470 6170 55

Ten name van Diaconale raad Prot. Kerk Dongen- Rijen