Organisatie

vrijwilligers

Vrijwilligers en één betaalde kracht
Een plaatselijke gemeente draait niet vanzelf. Hier zijn mensen voor nodig, actieve mensen, die dat behalve de predikant, op vrijwillige basis doen. Allereerst is er het kerkbestuur met het moderamen, waarin de predikant zit, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitters van het college van diakenen en van de kerkrentmeesters. Onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur zijn vele groepen actief, die ervoor zorgen dat alles draait. 

 

 

Lees meer: Organisatie

Predikant

Henrieke
Predikant

Onze predikant is: ds. Henrieke ten Thije. Zij is op maandag, dinsdag en woensdag beschikbaar voor (het maken van) afspraken, overlegmomenten en vergaderingen. Op donderdag en vrijdag kunt u zeer dringende boodschappen inspreken. Haar mobiele nummer is 06 - 43543209. Haar e-mailadres is:

 

 

"U kunt gewoon binnenkomen"

Op 26 oktober 2014 is ds. Henrieke ten Thije bevestigd als predikant van onze gemeente. De beroepingsprocedure begon in februari en werd na een unaniem ja van de gemeente in juni afgerond met het positieve antwoord van Henrieke, op het beroep dat de kerkenraad had uitgebracht. In dit artikel kunt u haar een beetje leren kennen.

Lees meer: "U kunt gewoon binnenkomen"

Kerkenraad

Teus
Algemeen bestuur

De kerkenraad geeft leiding aan het leven van de plaatselijke gemeente. Deze bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen bestaan uit ouderling-kerkrentmeesters en pastoraal-ouderlingen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en het bespreken van zaken die ook elders spelen. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar.

 

Lees meer: Kerkenraad

Moderamen

kerkenraad 05
Dagelijks bestuur

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Ze legt de nadruk op het opbouwen van de kerkgemeenschap, stimuleert, coördineert, ondersteunt en vervult een centrale rol in het werk van de kerkenraad. Ze bewaakt de identiteit van onze kerk als geloofsgemeenschap. Ze komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar. Momenteel wordt het moderamen gevormd door Teus Groeneveld, ds. Henrieke ten Thije, Joke van Hengel, Hans Allard en Silvester van Baaren.

 

Lees meer: Moderamen

Pastorale raad

pastoraat
Pastoraal ouderlingen

In de pastorale raad zijn de predikant en de pastorale ouderlingen actief. De pastorale raad bevordert de gemeenschapsvorming binnen onze kerk, draagt verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten en vieringen van doop en avondmaal, voor de pastorale zorg in brede zin, de geloofsopbouw en de geestelijke toerusting. 

 

 

 

Leden
De volgende personen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat:
ds. Henrieke ten Thije: predikant
Joke van Hengel: scriba 
Jeanette Schalk: pastoraal ouderling
Erica van Baaren: pastoraal ouderling
Lena Treur: pastoraal ouderling 

U kunt contact opnemen via .Diaconie van de Protestantse Gemeente te Dongen - Rijen

DiakonieDiaconale raad
De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het diaconaat als volgt: “De kerk is geroepen om in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte, bij te staan zowel in de voorbede, met materiële steun als bij het zoeken naar recht.” Ook is het de taak van het diaconaat om de kerkelijke gemeente daadwerkelijk bij het diaconale werk te betrekken. Het werk beslaat de volgende beleidsterreinen:

1. Gemeentediaconaat
2. Jeugddiaconaat
3. Ouderendiaconaat
4. Inburgeraars, uitgeprocedeerden, gevangenen
5. Kerk en duurzaamheid

 

Leden diaconie
De volgende personen zijn verantwoordelijk voor het diaconaat.

Silvester van Baaren, Voorzitter a.i. en Penningmeester
Foekje Oosterwegel: diaken en secretaris
Simone Renzema: diaken
Lida Jalali: diaken
Wieger van Dijk: diaken


U kunt contact met de diakenen opnemen via .

RSIN 0039.28.846

 

Contacten PSC

PSCAntwerpen
De Antwerpse protestantse kerken hebben meer dan dertig jaar geleden het PSC opgericht, om vanuit een diaconale bewogenheid, gebaseerd op een Bijbelse motivatie, actief te zijn in solidariteit met mensen die in de marginaliteit terechtkwamen, ongeacht hun achtergrond, overtuiging, levensmoed of levensmoeheid. Binnen het PSC worden zij armgemaakte en armgeraakte mensen genoemd. Daarmee leggen ze een directe link naar de structuren, die armoede veroorzaken en doen voortbestaan. Het PSC is een open organisatie waar vrijwilligers en teamleden werken uit alle lagen van de bevolking, afkomstig uit verschillende landen, culturen en religies.


Opbouw kerk Runda

Runda

Partnergemeente Ruanda
Sinds eind 2012 zijn we partnergemeente van  de presbyteriaanse gemeente in Ruanda. De contacten lopen via ds. Marie Madeleine Mukamanzi in het Frans.
We proberen deze gemeente vooral financieel te ondersteunen nu haar kerkgebouw in Kaguna nagenoeg is ingestort na een zware storm. Ook hebben we schoenen ingezameld en hier 132 paar naartoe gestuurd.

Kerkrentmeesters

geld(Ouderling)kerkrentmeesters
In het college van kerkrentmeesters zitten ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Alleen de eersten zijn lid van de kerkenraad. Het college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het gaat erom de materiële en financiële voorwaarden te scheppen en onderhouden voor het leven en werken van de gemeente.


Lees meer: Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans

kerkbalans2013


Samenwerking tussen kerken

Actie Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving voor de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.


 

Lees meer: Actie Kerkbalans

Solidariteitskas

folder-solidariteitskas-2013


Elkaar helpen
De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn.
Lees meer: Solidariteitskas

Maatschappelijke zegeningen

handreikingen

In november vragen we een extra bijdrage Maatschappelijke zegeningen. Deze is bedoeld om de tekorten op de begroting op te heffen.

Collectebonnen

bon


Aftrekbaar

Heeft u al eens overwogen om collectebonnen te gaan gebruiken? Giften, giraal of met een kwitantie, aan de kerk, zending, diaconie, jeugdwerk, etc. zijn met vele andere doelen aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Op deze wijze valt uw bijdrage aan collectes met collectebonnen ook onder deze regel en is dus aftrekbaar. Zo draagt de overheid in de vorm van een subsidie ook een steentje bij aan het kerkenwerk. De collectebonnen kunt u na de kerkdienst in De Ontmoeting kopen. De bonwaarde is € 2,--, € 1,-- en € 0,50.

ANBI

1.  Naam gemeente

Protestantse gemeente Dongen en Rijen

2.  RSIN nummer/fiscaal nummer

Het RSIN-nummer van de Protestantse Gemeente Dongen-Rijen is 812 103 907.

3.  Contactgegevens

Protestantse gemeente Dongen en Rijen
Kerkstraat 56
Postbus 159
5100 AD, Dongen
Nederland
Email: 

4.  Bestuurssamenstelling

Algemeen bestuur:  
De kerkenraad geeft leiding aan het leven van de plaatselijke gemeente. Deze bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen.De ouderlingen bestaan uit ouderling-kerkrentmeesters en pastoraal-ouderlingen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten enandere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en het bespreken van zaken die ook elders spelen.
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar.

Dagelijks bestuur:
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Ze legt de nadruk op het opbouwen van de kerkgemeenschap, stimuleert, coördineert, ondersteunt en vervult een centrale rol in het werk van de kerkenraad. Ze bewaakt de identiteit van onze kerk als geloofsgemeenschap. Ze komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar.

Pastorale raad:
In de pastorale raad zijn de predikant, de pastorale ouderlingen en de jeugdouderling actief. Eén ouderling is contactpersoon voor pastorale zaken, één bij begrafenissen, één voor het preekrooster en één concentreert zich op de jeugd. De pastorale raad bevordert de gemeenschapsvorming binnen onze kerk, draagt verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten en vieringen van doop en avondmaal, voor de pastorale zorg in brede zin, de geloofsopbouw en de geestelijke toerusting. De jeugdouderling zet zich in voor jeugdwerk, zoals de kindernevendienst, de jongerennevendienst en de kinderoppas.

Diaconaat:
In de diaconale raad zitten diakenen. De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het diaconaat als volgt:
“De kerk is geroepen om in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte bij te staan zowel in de voorbede, met materiële steun als bij het zoeken naar recht.”

Kerkrentmeesters:
In het college van kerkrentmeesters zitten ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Alleen de eersten zijn lid van de kerkenraad. Het college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het gaat erom de materiële en financiële voorwaarden te scheppen en onderhouden voor het leven en werken van de gemeente. 

5.  Eigen beleidsplan en verwijzing naar landelijke beleidsplan

Eigen beleidsplan: Visie en Missie
De Protestantse Gemeente te Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen wede liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de bijbel, de heilige Geest en door elkaar.
Vanuit die Geest willen wij werken aan een geloofsgemeenschap
- die een plaats van werkelijke ontmoeting is met God en met elkaar;
- waar mensen op verhaal kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen;
- waar iedereen belangrijk is en niemand vergeten wordt;
- waar de inbreng en de ontwikkeling van onze gavenhet kerkenwerk draagt;
- met eigentijdse vieringen, waarbij ruimte is voorvernieuwing vanuit een
verbondenheid met onze cultuur en traditie;
- waar mensen met en van elkaar willen leren over geloof en leven;
- waar men open en openhartig communiceert;
- waar aandacht is voor de nood in de wereld en voor mensen in de knel, dichtbij en
ver weg.

Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.
Het uitgebreide beleidsplan is elders op onze site terug te vinden.
Beleidsplan landelijke kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-BeleidsplanDienstenorganisatie-2013-2016.pdf

6.  Beloningsbeleid

De kerk wordt volledig gedraaid op vrijwilligers en dit wordt op een pro deo wijze ingevuld. Alleen de predikant is een betaalde kracht wiens arbeidsvoorwaarden gelijk zijn  aan  die  van  de  PKN.  De  predikant  is  geen  werknemer  maar  een  zelfstandig belastingplichtige.
Verwijzing arbeidsvoorwaarden PKN:
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Gids-arbeidsvoorwaardenpredikanten.pdf

7.  Doelstelling van de instelling

Het kerkelijk werk willen we vorm geven via acht aandachtsvelden:
1. Eredienst
2. Pastoraat
3. Diaconaat
4. Jeugd
5. Beheer
6. Oecumene
7. Communicatie
8. Vorming en Toerusting

Per aandachtsveld formuleren we enkele concrete voornemens. Het is belangrijk om jaarlijks te toetsen in hoeverre we onze voornemens al in praktijk gebracht hebben. De laatste vergadering voor de zomervakantie is hier steeds de aangewezen vergadering voor. Wat de uitvoering van onze voornemens belemmert, moeten we benoemen en zo mogelijk uit deweg ruimen. Boven alles bidden wij om Gods zegen over ons werk.

8.  Een verslag van de uitgevoerde activiteiten

Voor alle leeftijden is er wat te beleven: in de kerk op zondag en doordeweeks in De Ontmoeting. Maar ook ondernemen groepen regelmatig iets samen, zoals de kinderactiviteiten in de mei- en herfstvakantie, eens in de vier jaar een musical, jeugddiaconaat, de alpha-cursus, filmavonden, vrouwengroep Pandora, interessante bijeenkomsten van EVA (oecumenische beweging voor vrouw en geloof), inloopochtenden, ouderensoos en andere activiteitenvoor ouderen, breiinloopochtenden, Gast aan tafel of een fancy fair.

9.  Een financiële verantwoording

Wij hebben uitstel verkregen van publicatie van de cijfers over 2017 tot 31 december 2018.

  Verkorte staat van baten en lasten   
   2015    2016
 Baten   € 81.194  € 80.681
 Lasten   € 100.051  € 94.884
Nadelig resp. voordelig resultaat  € -26.857 € -14.203

 

Toelichting

De staat van baten en lasten laat een nadelig resultaat van €26.587 zien over het boekjaar 2015. Het boekjaar 2014 werd tevens afgesloten met een nadelig resultaat van €14.203. Deze resultaten laten een grote daling zien in het resultaat van de staten van baten en lasten ten opzichte van het boekjaar 2014. Het negatieve resultaat over het boekjaar 2015 is vooral toe te schrijven aan lagere rentebaten en hogere pastoraatkosten. De hogere pastoraatkosten komen voort uit het beroepen van een nieuwe predikante en daarmee niet lager vacant zijn. Het nadelig resultaat over het boekjaar 2015 is ten laste gebracht van het eigen vermogen

10. Beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting

 

  Begroting 2018 Begroting 2017 Begroting 2016
Baten      
totaal baten  € 88.400 € 92.700 € 79.750 
Lasten      
totaal lasten  € 119.660  € 137.010  € 123.061 
Saldo baten - lasten  € 31.260- € 44.310- € 43.311-
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €  2000- €  2000- € 200-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen €  13.598  € 13.598- € 21.229 
overige lasten en baten  € 500- € -800- € -3000-
totaal € 12.098  € 10.798- € 18.029 
       
Resultaat € 19.162- € 33.512- € 25.282-

Bestemming van het resultaat boekjaar  2018

  toevoeging aan onttrekking aan (-)
Algemene reserve € - € 19.162-
Reserve koersverschillen € - € -
Herwaarderingsreserve € - € -
  € - € -
Totaal € - € 19.162-
     
Per saldo een toevoeging/onttrekking € 19.162-  

 

Toelichting
Helaas  moet  de  CvK  constateren  dat  in  2018,  €19.000 meer  uitgeven  is  dan  er  is binnengekomen.  Gelukkig  beschikt  de  gemeente  wel  over  een  goede  solvabiliteit. Dus  de  komende  jaren  heeft  de  gemeente  geen  acute  financiële  problemen. Niettemin is de gemeente wel aan het interen en hier wil de CvK dit jaar een visie en beleid op gaan ontwikkelen. Kijkend naar de baten dan worden deze voornamelijk  bepaald door ontvangsten uit de  Kerkbalans. Daar zal dus een  maximale  inspanning  verricht  moeten  worden  om  dit niveau te handhaven of mogelijk toe laten nemen. Verder heeft de gemeente door de lage rentestand te maken met fors gedaalde rente-inkomsten. De grootste kostenpost betreft het pastoraat. Verder daarop bezuinigen wil de Cvk niet. Dit is geen punt van discussie. Voor de overige kosten is de gemeente een zeer zuinige kerkgemeenschap, want er wordt immers geen  financiële vergoedingen aan onze  kosters  en  organisten  gegeven.  Verdere  bezuinigingen  op  jeugdwerk  en erediensten  zijn  niet  wenselijk.  De  kosten  van  de  begraafplaats  worden  geheel gecompenseerd  door  de  inkomsten  uit  grafrechten.  De Cvk  ziet  nog  wel mogelijkheden  om  de  administratieve  lasten  naar  beneden  te  brengen  door  een grotere  zelfwerkzaamheid.  Kortom  geen  zorgelijke  financiële  situatie  maar  de  Cvk moet  wel  scherper  aan  de  wind  varen  en  gaan  anticiperen  op  posten  als  groot onderhoud ten behoeve van “De Ontmoeting”.


Bankrekeningen
Kerkbalans NL92 FVLB 0635 8030 97
Samenspraak NL45 FVLB 0635 8030 70
Solidariteitsfonds NL11 FVLB 0635 8031 00
Bijzondere acties NL67 FVLB 0635 8030 62
Ten name van CVK Prot. Kerkgemeenschap Dongen en Rijen

11. Diaconale verantwoording

De diaconie van de protestantse kerken zijn een eigen rechtspersoon binnen de kerk. Uit dien hoofde wordt er ook een aparte financiële verantwoording gegeven

12. Een financiële verantwoording voorgaande jaren

Verkorte staat baten en lasten

 begroting

 begroting

rekening

rekening

 

2017

2016

2015

2014

Baten

 €   200.511

 €  11.920

 €  19.189

 €  16.496

Lasten

 €     19.670

 €  16.670

 €  16.015

 €  18.532

Resultaat

 €   180.841

 €    4.750-

 €    3.174

 €    2.037-

Toelichting:

De staat van baten en lasten laat een positief resultaat van €180.841 zien over het boekjaar 2017.  Dit komt door de verkoop van landbouwgrond die tot en met 2016 in pacht was.

13. Beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting

 

 begroting

 begroting

 begroting

rekening

rekening

 

2017

2016

2015

2015

2014

baten

 

 

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €    197.311

 €   8.320

 €   9.770

 €   8.750

 €   9.831

 Bijdragen gemeenteleden

 €  3.200

 €   3.600

 €   3.250

 €10.440

 €   6.665

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

 €    200.511

 € 11.920

 € 13.020

 €19.189

 € 16.496

 

 

 

 

 

 

lasten

 

 

 

 

 

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 € 13.800

 € 13.800

 € 11.050

 €14.995

 € 15.265

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 €  -

 €  -

 €  -

 €  -

 €  -

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €  700

 €  500

 €  500

 € 838-

 €  2.762-

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €   1.200

 €   1.200

 €   1.200

 €   1.215

 €   1.465

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 €    2.500

 €   -

 €   -

 €-577

 €   3.813

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €  -

 €  -

 €  -

 €  -

 €  -

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €   1.470

 €   1.170

 €  900

 €   1.219

 €  752

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

 € 19.670

 € 16.670

 € 13.650

 €16.015

 € 18.532

 

 

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €    180.841

 €   4.750-

 € 630-

 €   3.174

 €  2.037-

Toelichting:
Helaas moet het college van diakenen constateren dat in 2016, meer uitgeven is dan er is binnengekomen. Gelukkig beschikt de diaconie wel over een goede solvabiliteit. Zeker door de verkoop van de landbouwgrond. Dus de komende jaren heeft de gemeente geen acute financiële problemen. Kijkend naar de baten dan worden deze voornamelijk bepaald door ontvangsten uit de collecten. Dit jaar worden het aantal collecten gedeeld met de kerkenraad, waardoor er minder inkomsten ontstaan. Niettemin is de diaconie wel aan het interen en hier wil ze dit jaar een visie en beleid op ontwikkelen. Verder heeft de gemeente door de lage rentestand te maken met fors gedaalde rente-inkomsten.

Bankrekeningen

NL03 ABNA 0470 6170 55

Ten name van Diaconale raad Prot. Kerk Dongen- Rijen

 

 

Vacatures

Verbindt new
Word actief in de kerk
Er zijn diverse vacatures in de kerkenraad. Informeert u bij de scriba, Joke van Hengel: 

 

PKN

pkn

Protestantse Kerk Nederland

De protestantse gemeente Dongen en Rijen is een PKN-kerk. PKN staat voor Protestantse Kerk in Nederland en is een christelijke kerk. Ze staat voor betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld. Zij probeert op haar wijze Jezus Christus na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in het leven van Jezus is haar bron. 

Dienstenorganisatie

pknland

Dienstenorganisatie

De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld, in het getuigenis van Jezus Christus, in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid. Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.
Lees meer: Dienstenorganisatie

Oecumene

oecumene

Oecumene/samenwerking Dongen en Rijen

Om hierover iets te kunnen zeggen moet eigenlijk eerst duidelijk zijn dat oecumene het bewustzijn is, dat er in principe slechts één kerk is. In Dongen en Rijen zijn diverse oecumenische initiatieven.


Lees meer: Oecumene

Kerkelijk bureau

ledenadministratie

Blijf in contact met uw kerk!
Gaat u verhuizen, trouwen of is er bij u een geboorte, dan stellen wij het op prijs dat van u te vernemen, zodat de ledenadministratie kan worden bijgewerkt. Als u niet wilt dat uw naam verschijnt in de publicaties van de kerk, dan kunt u dit ook doorgeven.Verschillende soorten leden

In de PKN zijn er verschillende vormen van lidmaatschap. Er zijn doopleden, belijdende leden, gastleden en 'vrienden'.
- Als u bent gedoopt staat u ingeschreven als dooplid.
- Als u belijdenis hebt gedaan staat u ingeschreven als belijdend lid.
- Als u lid bent van een ander kerkgenootschap, bijvoorbeeld de rooms-katholieke kerk of de doopsgezinde kerk kunt u bij ons gastlid zijn.
- Als u (nog) niet bent gedoopt en (nog) geen belijdenis hebt gedaan kunt u zich inschrijven als 'vriend', verbonden met de gemeente.

Mailt u uw wijzigingen naar