Organisatie

vrijwilligers

Vrijwilligers en één betaalde kracht
Een plaatselijke gemeente draait niet vanzelf. Hier zijn mensen voor nodig, actieve mensen, die dat behalve de predikant, op vrijwillige basis doen. Allereerst is er het kerkbestuur met het moderamen, waarin de predikant zit, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitters van het college van diakenen en van de kerkrentmeesters. Onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur zijn vele groepen actief, die ervoor zorgen dat alles draait. 

 

 

Lees meer: Organisatie

Predikant

Henrieke
Predikant

Onze predikant is: ds. Henrieke ten Thije. Zij is op maandag, dinsdag en woensdag beschikbaar voor (het maken van) afspraken, overlegmomenten en vergaderingen. Op donderdag en vrijdag kunt u zeer dringende boodschappen inspreken. Haar mobiele nummer is 06 - 43543209. U kunt contact met haar opnemen via het contactformulier.

 

 

"U kunt gewoon binnenkomen"

Op 26 oktober 2014 is ds. Henrieke ten Thije bevestigd als predikant van onze gemeente. De beroepingsprocedure begon in februari en werd na een unaniem ja van de gemeente in juni afgerond met het positieve antwoord van Henrieke, op het beroep dat de kerkenraad had uitgebracht. In dit artikel kunt u haar een beetje leren kennen.

Lees meer: "U kunt gewoon binnenkomen"

Kerkenraad

Teus
Algemeen bestuur

De kerkenraad geeft leiding aan het leven van de plaatselijke gemeente. Deze bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen bestaan uit ouderling-kerkrentmeesters en pastoraal-ouderlingen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en het bespreken van zaken die ook elders spelen. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar.

 

Lees meer: Kerkenraad

Moderamen

kerkenraad 05
Dagelijks bestuur

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Ze legt de nadruk op het opbouwen van de kerkgemeenschap, stimuleert, coördineert, ondersteunt en vervult een centrale rol in het werk van de kerkenraad. Ze bewaakt de identiteit van onze kerk als geloofsgemeenschap. Ze komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar. Momenteel wordt het moderamen gevormd door ds. Henrieke ten Thije, Ger Vos, Joke van Hengel en Elly Roeloffzen. 

 

Lees meer: Moderamen

Pastorale raad

pastoraat
Pastoraal ouderlingen

In de pastorale raad zijn de predikant en de pastorale ouderlingen actief. De pastorale raad bevordert de gemeenschapsvorming binnen onze kerk, draagt verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten en vieringen van doop en avondmaal, voor de pastorale zorg in brede zin, de geloofsopbouw en de geestelijke toerusting. 

 

 

 

Leden
De volgende personen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat:
ds. Henrieke ten Thije: predikant
Joke van Hengel: scriba 
Jeanette Schalk: pastoraal ouderling
Erica van Baaren: pastoraal ouderling
Lena Treur: pastoraal ouderling 

U kunt contact opnemen via .Diaconie van de Protestantse Gemeente te Dongen - Rijen

DiakonieDiaconale raad
De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het diaconaat als volgt: “De kerk is geroepen om in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte, bij te staan zowel in de voorbede, met materiële steun als bij het zoeken naar recht.” Ook is het de taak van het diaconaat om de kerkelijke gemeente daadwerkelijk bij het diaconale werk te betrekken. Het werk beslaat de volgende beleidsterreinen:

1. Gemeentediaconaat
2. Jeugddiaconaat
3. Ouderendiaconaat
4. Inburgeraars, uitgeprocedeerden, gevangenen
5. Kerk en duurzaamheid

 

Leden diaconie
De volgende personen zijn verantwoordelijk voor het diaconaat.

Elly Roeloffzen: diaken en voorzitter
Wieger van Dijk: diaken en secretaris
Silvester van Baaren: diaken en penningmeester
Dora de Geus: diaken
Eduard Trouwborst: diaken

 

 

 

Contacten PSC

PSCAntwerpen
De Antwerpse protestantse kerken hebben meer dan dertig jaar geleden het PSC opgericht, om vanuit een diaconale bewogenheid, gebaseerd op een Bijbelse motivatie, actief te zijn in solidariteit met mensen die in de marginaliteit terechtkwamen, ongeacht hun achtergrond, overtuiging, levensmoed of levensmoeheid. Binnen het PSC worden zij armgemaakte en armgeraakte mensen genoemd. Daarmee leggen ze een directe link naar de structuren, die armoede veroorzaken en doen voortbestaan. Het PSC is een open organisatie waar vrijwilligers en teamleden werken uit alle lagen van de bevolking, afkomstig uit verschillende landen, culturen en religies.


Kerkrentmeesters

geld(Ouderling)kerkrentmeesters
In het college van kerkrentmeesters zitten ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Alleen de eersten zijn lid van de kerkenraad. Het college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het gaat erom de materiële en financiële voorwaarden te scheppen en onderhouden voor het leven en werken van de gemeente.


Lees meer: Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans

kerkbalans2013


Samenwerking tussen kerken

Actie Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving voor de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.


 

Lees meer: Actie Kerkbalans

Solidariteitskas

folder-solidariteitskas-2013


Elkaar helpen
De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn.
Lees meer: Solidariteitskas

Maatschappelijke zegeningen

handreikingen

In november vragen we een extra bijdrage Maatschappelijke zegeningen. Deze is bedoeld om de tekorten op de begroting op te heffen.

Collectebonnen

bon


Aftrekbaar

Heeft u al eens overwogen om collectebonnen te gaan gebruiken? Giften, giraal of met een kwitantie, aan de kerk, zending, diaconie, jeugdwerk, etc. zijn met vele andere doelen aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Op deze wijze valt uw bijdrage aan collectes met collectebonnen ook onder deze regel en is dus aftrekbaar. Zo draagt de overheid in de vorm van een subsidie ook een steentje bij aan het kerkenwerk. De collectebonnen kunt u na de kerkdienst in De Ontmoeting kopen. De bonwaarde is € 2,--, € 1,-- en € 0,50.

ANBI

1.  Naam gemeente

Protestantse gemeente Dongen en Rijen

2.  RSIN nummer/fiscaal nummer

Het RSIN-nummer van de Protestantse Gemeente Dongen-Rijen is 812 103 907.

Het RSIN-nummer van de Diaconale Raad van de Protestentse Gemeente Dongen-Rijen is 00 39 28 846

3.  Contactgegevens

Protestantse gemeente Dongen en Rijen
Kerkstraat 56
Postbus 159
5100 AD, Dongen
Nederland
Email: 

4.  Bestuurssamenstelling

Algemeen bestuur:  
De kerkenraad geeft leiding aan het leven van de plaatselijke gemeente. Deze bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen.De ouderlingen bestaan uit ouderling-kerkrentmeesters en pastoraal-ouderlingen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten enandere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en het bespreken van zaken die ook elders spelen.
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar.

Dagelijks bestuur:
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Ze legt de nadruk op het opbouwen van de kerkgemeenschap, stimuleert, coördineert, ondersteunt en vervult een centrale rol in het werk van de kerkenraad. Ze bewaakt de identiteit van onze kerk als geloofsgemeenschap. Ze komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar.

Pastorale raad:
In de pastorale raad zijn de predikant, de pastorale ouderlingen en de jeugdouderling actief. Eén ouderling is contactpersoon voor pastorale zaken, één bij begrafenissen, één voor het preekrooster en één concentreert zich op de jeugd. De pastorale raad bevordert de gemeenschapsvorming binnen onze kerk, draagt verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten en vieringen van doop en avondmaal, voor de pastorale zorg in brede zin, de geloofsopbouw en de geestelijke toerusting. De jeugdouderling zet zich in voor jeugdwerk, zoals de kindernevendienst, de jongerennevendienst en de kinderoppas.

Diaconaat:
In de diaconale raad zitten diakenen. De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het diaconaat als volgt:
“De kerk is geroepen om in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte bij te staan zowel in de voorbede, met materiële steun als bij het zoeken naar recht.”

Kerkrentmeesters:
In het college van kerkrentmeesters zitten ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Alleen de eersten zijn lid van de kerkenraad. Het college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het gaat erom de materiële en financiële voorwaarden te scheppen en onderhouden voor het leven en werken van de gemeente. 

5.  Eigen beleidsplan en verwijzing naar landelijke beleidsplan

Eigen beleidsplan: Visie en Missie
De Protestantse Gemeente te Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen wede liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de bijbel, de heilige Geest en door elkaar.
Vanuit die Geest willen wij werken aan een geloofsgemeenschap
- die een plaats van werkelijke ontmoeting is met God en met elkaar;
- waar mensen op verhaal kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen;
- waar iedereen belangrijk is en niemand vergeten wordt;
- waar de inbreng en de ontwikkeling van onze gavenhet kerkenwerk draagt;
- met eigentijdse vieringen, waarbij ruimte is voorvernieuwing vanuit een
verbondenheid met onze cultuur en traditie;
- waar mensen met en van elkaar willen leren over geloof en leven;
- waar men open en openhartig communiceert;
- waar aandacht is voor de nood in de wereld en voor mensen in de knel, dichtbij en
ver weg.

Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.
Het uitgebreide beleidsplan is elders op onze site terug te vinden.
Beleidsplan landelijke kerk:

http://live.protestantsekerk.nl/data/import/11bfb7b41f17a38a81db31fa360ee059.pdf

6.  Beloningsbeleid

De kerk wordt volledig gedraaid op vrijwilligers en dit wordt op een pro deo wijze ingevuld. Alleen de predikant is een betaalde kracht wiens arbeidsvoorwaarden gelijk zijn  aan  die  van  de  PKN.  De  predikant  is  geen  werknemer  maar  een  zelfstandig belastingplichtige.
Verwijzing arbeidsvoorwaarden PKN:

https://www.protestantsekerk.nl/download7941/gids arbeidsvoorwaarden 2019-01-01.pdf

7.  Doelstelling van de instelling

Het kerkelijk werk willen we vorm geven via acht aandachtsvelden:
1. Eredienst
2. Pastoraat
3. Diaconaat
4. Jeugd
5. Beheer
6. Oecumene
7. Communicatie
8. Vorming en Toerusting

Per aandachtsveld formuleren we enkele concrete voornemens. Het is belangrijk om jaarlijks te toetsen in hoeverre we onze voornemens al in praktijk gebracht hebben. De laatste vergadering voor de zomervakantie is hier steeds de aangewezen vergadering voor. Wat de uitvoering van onze voornemens belemmert, moeten we benoemen en zo mogelijk uit deweg ruimen. Boven alles bidden wij om Gods zegen over ons werk.

8.  Een verslag van de uitgevoerde activiteiten

Voor alle leeftijden is er wat te beleven: in de kerk op zondag en doordeweeks in De Ontmoeting. Maar ook ondernemen groepen regelmatig iets samen, zoals de kinderactiviteiten in de mei- en herfstvakantie, eens in de vier jaar een musical, jeugddiaconaat, de alpha-cursus, filmavonden, vrouwengroep Pandora, interessante bijeenkomsten van EVA (oecumenische beweging voor vrouw en geloof), inloopochtenden, ouderensoos en andere activiteitenvoor ouderen, breiinloopochtenden, Gast aan tafel of een fancy fair. 

CVK

9.  Een financiële verantwoording 

 

Resultatenoverzicht jaarrekening 2019

 

Begroting 2019

Rekening 2019

Rekening 2018

Baten

 

Opbrengsten uit bezittingen

18.100

8.644

9.060

Bijdragen gemeenteleden

69.900

86.913

88.508

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

-

15.498

580

32.938

-

22.649

Totaal baten

103.498

129.075

120.217

       

Lasten

     

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

77.456

75.163

75.484

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

2.800

6.740

3.671

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

5.900

5.172

5.105

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

36.248

32.596

39.070

Salarissen (koster, organist e.d.)

300

155

200

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

4.850

4.075

4.589

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

-

2.000

-

18.583

-

5.645

Totale lasten

129.554

142.487

133.763

       

Resultaat baten – lasten

-26.056

-13.412

-13.546

 

Toelichting

De jaarrekening van 2019 laat een negatief resultaat zien van €13.412. Dit is een vergelijkbaar resultaat ten opzichte van voorgaande jaren. Tegenover dit negatief resultaat staat voor het eerst in jaren een lichte verhoging van de reserves, wat voornamelijk voort komt uit de beleggingsresultaten over het boekjaar 2019.

Bijdragen levend geld:
De vrijwillige bijdragen zijn dit jaar lichtelijk gedaald. Dit lag in de lijn der verwachtingen in verband met het de correcties die vorig jaar eenmalig plaats hebben gevonden in verband met de overgang naar een nieuw boekhoudsysteem. Hierdoor waren een aantal posten betreffende het boekjaar 2017 onder het boekjaar 2018 terecht gekomen. Totaal gezien laten de bijdragen levend geld een stabiel beeld zien over de jaren heen.

Collecten:
Over het boekjaar 2019 vallen de collecten hoger uit, dit komt doordat meer collecten door het jaar heen bestemd zijn voor de CvK. Echter laten de collecten tevens een hoger beeld zien doordat de diaconie de verwerking van de collectebonnen foutief heeft verwerkt en hierdoor de collectes voor het CvK te hoog uit vallen. In andere woorden, de collectebonnen zijn tweemaal betaald, eenmaal door de gemeenteleden en eenmaal door de diaconie. De CvK treedt in overleg met de diaconie om dit in de toekomst te voorkomen.

Bijdragen andere organen:
De Classis heeft onze gemeente eenmalig gesteund met betrekking tot de viering van het 375 jarig bestaan van de Protestantse Gemeente te Dongen en Rijen.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten:
De overige kosten kerkelijke activiteiten vallen dit jaar eenmalig hoger uit in verband met de viering van het 375 jarig bestaan van de Protestantse Gemeente te Dongen en Rijen. De Classis heeft de Gemeente ondersteund ten behoeve van deze viering.

 

10. Beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting

  

Begroting 2020

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Rekening 2018

Baten

 

Totale baten

€89.600

€88.000

€97.568

Lasten

     

Totaal laten

€130.198

€127.554

€128.118

Saldo baten - lasten

€-40.598

€-39.554

€-30.550

 

 

 

 

Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

€-2.000

€-2.000

€-5.503

Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

€13.598

€13.598

€13.598

Overige baten en lasten

€1.650

€1.900

€8.909

Totaal

€13.248

€13.489

€17.004

       

Resultaat

€-27.350

€-26.056

€-13.456

       

Bestemming van het resultaat boekjaar 2020

 

Toevoeging aan

Onttrekking aan (-)

 

Algemene reserve

-

€27.350

 

Reserve koersverschillen

-

-

 

Herwaarderingsreserve

-

-

 

Totaal

-

€27.350

 

 

   

 

Per saldo een toevoeging/onttrekking van

€27.350

 

 

Helaas moet de CvK constateren dat in 2020, €27.000 meer uitgeven wordt dan er is binnengekomen. Gelukkig beschikt de gemeente wel over een goede solvabiliteit. Dus de komende jaren heeft de gemeente geen acute financiële problemen. Niettemin is de gemeente wel aan het interen en hier wil de CvK dit jaar een visie en beleid op gaan ontwikkelen.

Kijkend naar de baten dan worden deze voornamelijk bepaald door ontvangsten uit de Kerkbalans. Daar zal dus een maximale inspanning verricht moeten worden om dit niveau te handhaven of mogelijk toe laten nemen. Verder heeft de gemeente door de lage rentestand te maken met fors gedaalde rente-inkomsten.

De grootste kostenpost betreft het pastoraat. Daarop verder bezuinigen wil het Cvk niet. Dit is geen punt van discussie. Voor de overige kosten is de gemeente een zeer zuinige kerkgemeenschap, want er wordt immers geen financiële vergoedingen aan onze kosters en organisten gegeven. Verdere bezuinigingen op jeugdwerk en erediensten zijn niet wenselijk. De kosten van de begraafplaats worden geheel gecompenseerd door de inkomsten uit grafrechten. De Cvk ziet nog wel mogelijkheden om de administratieve lasten naar beneden te brengen door een grotere zelfwerkzaamheid.

Kortom geen zorgelijke financiële situatie maar de Cvk moet wel scherper aan de wind varen en gaan anticiperen op posten als groot onderhoud ten behoeve van “De Ontmoeting”.


Bankrekeningen
Kerkbalans NL50 RABO 0373 7180 39
Samenspraak NL06 RABO 0373 7180 55
Solidariteitsfonds NL28 RABO 0373 7180 47
Bijzondere acties NL81 RABO 0373 7180 63
Collectebonnen  NL60 ABNA 0470 6421 22

Ten name van CVK Prot. Kerkgemeenschap Dongen en Rijen

Diaconie

11. Diaconale verantwoording

De diaconie van de protestantse kerken zijn een eigen rechtspersoon binnen de kerk. Uit dien hoofde wordt er ook een aparte financiële verantwoording gegeven

 

12. Een financiële verantwoording voorgaande jaren

 

Resultatenoverzicht jaarrekening 2019

 

Begroting 2019

Rekening 2019

Rekening 2018

Baten

 

Opbrengsten uit bezittingen

5.500

5.880

4.813

Bijdragen gemeenteleden

9.000

7.947

9.078

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

-

-

-

743

-

1.467

Totaal baten

14.500

14.570

15.358

       

Lasten

     

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

-

-

-

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

17.150

22.691

22.293

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

1.050

1.241

1.679

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

-

-

-

Salarissen (koster, organist e.d.)

250

-

-

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

1.650

1.573

1.202

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

-

-

-

276

-

61

Totale lasten

20.100

25.781

25.235

       

Resultaat baten – lasten

-5.600

-11.211

-9.877

 

13. Beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting

 

 

 begroting

 begroting

 begroting

Rekening

Rekening

Rekening

 

2018

2017

2016

2018

2017

2016

baten

           

 Opbrengsten uit bezittingen

€ 9.100,00

€ 197.311,00

€ 8.320,00

€ 4.813,00

€ 193.704,00

€ 6.285,00

 Bijdragen gemeenteleden

€ 3.500,00

€ 3.200,00

€ 3.600,00

€ 9.078,00

€ 10.034,00

€ 8.626,00

         

 

 

Totaal baten

€ 12.600,00

€ 200.511,00

€ 11.920,00

€ 13.891,00

€ 203.738,00

€ 14.911,00

             

lasten

           

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

-

€ 13.800,00

€ 13.800,00

-

-

€ 11.218,00

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 -

  -

  -

 

-

-

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 12.050

€ 700,00

€ 500,00

€22.293

€ 20.510

€ 2.235,00

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€1.679,00

€ 1.008,00

€ 2.272,00

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

€ 2.500,00

€ 2.500,00

   -

€ -1.406,00

-

-€ 519,00

 Salarissen (koster, organist e.d.)

  € 200,00

  -

  -

 

-

-

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 1.350,00

€ 1.470,00

€ 1.170,00

€ 1.202,00

€ 923,00

€ 736,00

         

 

 

Totaal lasten

€ 17.300,00

€ 19.670,00

€ 16.670,00

€ 23.768,00

€ 22.441,00

€ 15.941,00

             

Resultaat (baten - lasten)

€ -4.700,00

€ 180.841,00

  -4.750,00

€ -9.877

€ 181.297,00

-1.031,00

Toelichting:
Wij moeten constateren dat rente inkomsten niet meer opleveren wat voorheen wel het geval was. Het beleggen van de opbrengst van de verkoop van grond in 2017 brengt niet gelijk resultaat op. Ook dit jaar worden het aantal collecten gedeeld met de kerkenraad, waardoor er minder inkomsten ontstaan. Niettemin is de diaconie wel aan het interen. Beleid is om daar niet gelijk aandacht aan te besteden, maar meer de hulpbehoevenden te blijven ondersteunen. Wel zal er in de nabije toekomst moeten worden nagedacht over andere vormen van inkomsten, zonder daarbij je identiteit en waarden te verliezen.

Bankrekeningen

NL03 ABNA 0470 6170 55

Ten name van Diaconale raad Prot. Kerk Dongen- Rijen

 

 

Vacatures

Verbindt new
Word actief in de kerk
Er zijn diverse vacatures in de kerkenraad. Informeert u bij de scriba, Joke van Hengel: 

 

PKN

pkn

Protestantse Kerk Nederland

De protestantse gemeente Dongen en Rijen is een PKN-kerk. PKN staat voor Protestantse Kerk in Nederland en is een christelijke kerk. Ze staat voor betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld. Zij probeert op haar wijze Jezus Christus na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in het leven van Jezus is haar bron. 

Dienstenorganisatie

pknland

Dienstenorganisatie

De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld, in het getuigenis van Jezus Christus, in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid. Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.
Lees meer: Dienstenorganisatie

Oecumene

oecumene

Oecumene/samenwerking Dongen en Rijen

Om hierover iets te kunnen zeggen moet eigenlijk eerst duidelijk zijn dat oecumene het bewustzijn is, dat er in principe slechts één kerk is. In Dongen en Rijen zijn diverse oecumenische initiatieven.


Lees meer: Oecumene

Kerkelijk bureau

ledenadministratie

Blijf in contact met uw kerk!
Gaat u verhuizen, trouwen of is er bij u een geboorte, dan stellen wij het op prijs dat van u te vernemen, zodat de ledenadministratie kan worden bijgewerkt. Als u niet wilt dat uw naam verschijnt in de publicaties van de kerk, dan kunt u dit ook doorgeven.Verschillende soorten leden

In de PKN zijn er verschillende vormen van lidmaatschap. Er zijn doopleden, belijdende leden, gastleden en 'vrienden'.
- Als u bent gedoopt staat u ingeschreven als dooplid.
- Als u belijdenis hebt gedaan staat u ingeschreven als belijdend lid.
- Als u lid bent van een ander kerkgenootschap, bijvoorbeeld de rooms-katholieke kerk of de doopsgezinde kerk kunt u bij ons gastlid zijn.
- Als u (nog) niet bent gedoopt en (nog) geen belijdenis hebt gedaan kunt u zich inschrijven als 'vriend', verbonden met de gemeente.

Mailt u uw wijzigingen naar