Profiel

hartslag
Hier leest u welke visie onze protestantse gemeente heeft. Ook kunt u doorlinken naar het visiedocument van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), Hartslag van het leven
Verder vertellen we u graag de geschiedenis van deze gemeente en haar algemene kenmerken. 

Visie en missie

welkom
Visie en missie

De Protestantse Gemeente te Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen we de liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de bijbel, de heilige Geest en door elkaar. 

Vanuit die Geest willen wij werken aan een geloofsgemeenschap

  • die een plaats van werkelijke ontmoeting is met God en met elkaar;
  • waar mensen op verhaal kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen;
  • waar iedereen belangrijk is en niemand vergeten wordt;
  • waar de inbreng en de ontwikkeling van onze gaven het kerkenwerk draagt;
  • met eigentijdse vieringen, waarbij ruimte is voor vernieuwing vanuit een verbondenheid met onze cultuur en traditie;
  • waar mensen met en van elkaar willen leren over geloof en leven;
  • waar men open en openhartig communiceert;
  • waar aandacht is voor de nood in de wereld en voor mensen in de knel, dichtbij en ver weg.

Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.


 

Korte geschiedenis

Vanaf zeventiende eeuw
Onze protestantse gemeente heeft een geschiedenis die terugvoert tot in de zeventiende eeuw. Herinneringen daaraan zijn de fraaie, antieke preekstoel en de twee gebedsborden die de monumentale kerk sieren. De gebedsborden bevatten het Onze Vader en de bekendste geloofsbelijdenis uit de reformatorische traditie: de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
 
PKN
De kerk als geloofsgemeenschap bestaat in zijn huidige vorm sinds 1984, toen de plaatselijke partners van Samen-op-Weg hun bestaande samenwerking bezegelden met een federatie. In het voorjaar van 2004 ging onze kerk van harte op in de landelijke PKN.

Van twee naar één gebouw
Tot halverwege 2009 beschikte de gemeente nog over twee kerkgebouwen: één op de vliegbasis in Rijen en de Oude Kerk in Dongen. Door daling van het aantal kerkbezoekers, is dit gebouw afgestoten.

Gilze-Rijen2Gilze-Rijen1 
 
 
 
 
 
 
Regionale uitstraling
Onze kerkgemeenschap heeft een regionale uitstraling tot buiten de woonkernen van Dongen en Rijen. Regelmatig blijkt, dat ook mensen van andere kerkelijke richtingen zich bij ons thuis voelen.
 

Nieuw beleidsplanBeleidsplan 2013-2017

Protestantse Gemeente Dongen en Rijen

boeien


Kerkenraad Protestantse Gemeente Dongen en Rijen

Dongen, oktober 2013

 

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan voor de periode 2013 – 2017, dat bondig aangeeft wat onze visie en missie zijn, wat de achtergrond en plaatsbepaling zijn van onze gemeente en welke prioriteiten we gaan stellen op acht aandachtsvelden. Daarna leest u over de samenstelling, werkwijze en het functioneren van de kerkenraad. Op het einde vatten we het voor u samen.

Visie en Missie

De Protestantse Gemeente te Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen we de liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de bijbel, de heilige Geest en door elkaar.

Vanuit die Geest willen wij werken aan een geloofsgemeenschap

-die een plaats van werkelijke ontmoeting is met God en met elkaar;

waar mensen op verhaal kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen;

 -waar iedereen belangrijk is en niemand vergeten wordt;

-waar de inbreng en de ontwikkeling van onze gaven het kerkenwerk draagt;

-met eigentijdse vieringen, waarbij ruimte is voor vernieuwing vanuit een verbondenheid met onze cultuur en traditie;

-waar mensen met en van elkaar willen leren over geloof en leven;

-waar men open en openhartig communiceert;

-waar aandacht is voor de nood in de wereld en voor mensen in de knel, dichtbij en ver weg.

Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.

Lees meer: Nieuw beleidsplan

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Leven en werken gemeente
Op 24 februari 2014 is de plaatselijke regeling gewijzigd. Deze regeling is bedoeld om het leven en werken van onze gemeente in goede banen te leiden. Hierin is informatie opgenomen over de samenstelling van de kerkenraad, de verkiezing van ambtsdragers, de werkwijze van de kerkenraad, de besluitvorming, de kerkdiensten, vermogensrechtelijke aangelegenheden en overige taken en bepalingen. 

Protestantse gemeente te Dongen en Rijen

Inhoud

Paragraaf

Inhoud

   

1

Samenstelling van de kerkenraad

2.1.

Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.2.

Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.3

Verkiezing van predikanten

3

De werkwijze van de kerkenraad

4

4.1

Besluitvorming

Jaargesprekken predikant

5

De kerkdiensten

6.1.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

6.2.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal

6.3.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster

6.4.

Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen

7

8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

Overige bepalingen

 

Ondertekening

Wijziging

Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 24 februari 2014 en is vanaf deze datum geldig.

Lees meer: Plaatselijke regeling

Algemene kenmerken

Samenstelling gemeente
In totaal telt onze gemeente 883 leden en 1076 geregistreerden (incl partners van leden die katholiek zijn of geen godsdienst belijden). Belijdende, doop- en gastleden zijn leden; ongedoopten en blijkgevers niet. Blijkgevers kunnen niet mee in de PKN, maar willen wel betrokken blijven bij de gemeente. Zij hebben recht op pastorale zorg en meeleven. Er zijn:

Leden

totaal

mannen

vrouwen

Belijdend lid

368

143

225

Doopleden, incl 14 gastleden

516

279

237

       

Geregistreerden

totaal

mannen

vrouwen

Ongedoopt

96

48

48

Blijkgevers

9

4

5

Meegeregistreerden

88

   

We zien de volgende leeftijdsopbouw:

 

Afkomstig uit

Aantal

 

Alle geregistreerden

Alle leden

Nederlands Hervormde Kerk

509

0-10

84

  77

Gereformeerde Kerken

238

11-20

115

  95

PKN

  86

21-30

96

  78

RK

  33

31-40

100

  88

Gereformeerde gemeente

    5

41-50

165

129

Evangelisch Lutherse Kerk

    4

51-60

181

138

Chr. Gereformeerde Kerk

    3

61-70

167

134

Evangelisch Broederschap

    1

71-80

113

  99

Doopsgezinde kerk

    1

81-90

45

  35

   

91-100

10

  10