Profiel

hartslag
Hier leest u welke visie onze protestantse gemeente heeft. Ook kunt u doorlinken naar het visiedocument van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), Hartslag van het leven
Verder vertellen we u graag de geschiedenis van deze gemeente en haar algemene kenmerken. 

Visie en missie

welkom
Visie en missie

De Protestantse Gemeente te Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen we de liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de bijbel, de heilige Geest en door elkaar. 

Vanuit die Geest willen wij werken aan een geloofsgemeenschap

 • die een plaats van werkelijke ontmoeting is met God en met elkaar;
 • waar mensen op verhaal kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen;
 • waar iedereen belangrijk is en niemand vergeten wordt;
 • waar de inbreng en de ontwikkeling van onze gaven het kerkenwerk draagt;
 • met eigentijdse vieringen, waarbij ruimte is voor vernieuwing vanuit een verbondenheid met onze cultuur en traditie;
 • waar mensen met en van elkaar willen leren over geloof en leven;
 • waar men open en openhartig communiceert;
 • waar aandacht is voor de nood in de wereld en voor mensen in de knel, dichtbij en ver weg.

Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.


 

Korte geschiedenis

Vanaf zeventiende eeuw
Onze protestantse gemeente heeft een geschiedenis die terugvoert tot in de zeventiende eeuw. Herinneringen daaraan zijn de fraaie, antieke preekstoel en de twee gebedsborden die de monumentale kerk sieren. De gebedsborden bevatten het Onze Vader en de bekendste geloofsbelijdenis uit de reformatorische traditie: de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
 
PKN
De kerk als geloofsgemeenschap bestaat in zijn huidige vorm sinds 1984, toen de plaatselijke partners van Samen-op-Weg hun bestaande samenwerking bezegelden met een federatie. In het voorjaar van 2004 ging onze kerk van harte op in de landelijke PKN.

Van twee naar één gebouw
Tot halverwege 2009 beschikte de gemeente nog over twee kerkgebouwen: één op de vliegbasis in Rijen en de Oude Kerk in Dongen. Door daling van het aantal kerkbezoekers, is dit gebouw afgestoten.

Gilze-Rijen2Gilze-Rijen1 
 
 
 
 
 
 
Regionale uitstraling
Onze kerkgemeenschap heeft een regionale uitstraling tot buiten de woonkernen van Dongen en Rijen. Regelmatig blijkt, dat ook mensen van andere kerkelijke richtingen zich bij ons thuis voelen.
 

Beleidsplan 2018-2022

Beleidsplan 2018-2022

Protestantse Gemeente Dongen en Rijen


Kerkenraad Protestantse Gemeente Dongen en RijenInleiding

Voor u ligt het beleidsplan voor de periode 2018 – 2022, dat bondig aangeeft wat onze visie en missie zijn, wat de achtergrond en plaatsbepaling zijn van onze gemeente en welke prioriteiten we gaan stellen op acht aandachtsvelden. Daarna leest u over de samenstelling, werkwijze en het functioneren van de kerkenraad. Op het einde vatten we het voor u samen.


Visie en Missie

De Protestantse Gemeente Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen we de liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, de heilige Geest en door elkaar.

Vanuit die Geest willen wij werken aan een geloofsgemeenschap

-          die een plaats van werkelijke ontmoeting is met God en met elkaar;

-          waar mensen op verhaal kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen;

-          waar iedereen belangrijk is en niemand vergeten wordt;

-          waar de inbreng en de ontwikkeling van onze gaven het kerkenwerk draagt;

-          met eigentijdse vieringen, waarbij ruimte is voor vernieuwing vanuit een verbondenheid met onze cultuur en traditie;

-          waar mensen met en van elkaar willen leren over geloof en leven;

-          waar men open en openhartig communiceert;

-          waar aandacht is voor de nood in de wereld en voor mensen in de knel, dichtbij en ver weg.

Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.

Achtergrond en plaatsbepaling


Onze protestantse gemeente heeft een geschiedenis die terugvoert tot in de zeventiende eeuw. In haar huidige vorm bestaat onze gemeente sinds 1984, toen de plaatselijke partners van Samen-op-Weg hun samenwerking bezegelden met een federatie. In het voorjaar van 2004 ging onze kerk van harte op in de landelijke PKN. Tot halverwege 2009 gebruikte de gemeente nog twee kerkgebouwen: de kapel op de vliegbasis in Rijen en de Oude Kerk in Dongen die ze huurt van Stichting De Oude Kerk. Door daling van het aantal kerkbezoekers werd het gebouw op de vliegbasis afgestoten.

Onze kerkgemeenschap heeft een regionale uitstraling tot buiten de woonkernen van Dongen en Rijen, waar mensen uit diverse kerkgemeenschappen zich thuis voelen. De gemeente is pluriform samengesteld: van behoudend tot vrijzinnig. Deze brede samenstelling is een uitdaging. Respect voor elkaar en elkaars opvattingen is dan ook een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van de gemeente.

In financiële zin staat de continuïteit onder druk. Dit betekent dat we ook op de langere termijn bij een afnemend ledenaantal en dalende vrijwillige bijdragen geen predikant op 0,8 fte basis kunnen bekostigen. Hierop vooruitlopend onderhoudt de kerkenraad nauwe contacten met de PKN-gemeenten in en rondom Breda. In een meerjarenbegroting wordt de hiervoor geschetste ontwikkeling onderbouwd.


In totaal zijn er 811 leden, waarvan 325 belijdend, 403 doopleden, 63 ongedoopten en 6 ‘blijkgevers’. Een blijkgever is iemand die niet mee kan in de PKN, een ‘bezwaarde’, maar wel betrokken wil blijven bij de gemeente. Verder zijn er 14 gastleden. De belijdende leden en doopleden zijn oorspronkelijk afkomstig uit velerlei kerken. De meesten komen echter uit de Nederlands Hervormde Kerk: 412 leden. Dan volgen de leden uit de Gereformeerde kerken met 191 leden. 19 komen uit de RK-kerk. De andere leden zijn afkomstig uit diverse kleine kerkgemeenschappen of zijn altijd als ‘protestant’ geregistreerd geweest.

Leeftijdsopbouw

0 - 10

41

51-60

127

11-20

100

61-70

143

21-30

48

71-80

90

31-40

63

81-90

47

41-50

103

91-102

8 

 

 

Beleidsgebieden

In dit beleidsplan onderscheiden we de volgende aandachtsvelden:
1. Eredienst
2. Pastoraat
3. Diaconaat
4. Jeugd
5. Beheer
6. Oecumene
7. Communicatie
8. Vorming en toerusting
Van elk van deze gebieden geven we een beknopte beschrijving en formuleren we maximaal vier beleidsvoornemens.

1. Eredienst


Kerk in beweging

De werkgroep eredienst heeft als doel om in samenwerking met de predikant de kerkdiensten gevarieerder, aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken.

De kerkenraad neemt zich voor om :

a. enthousiasmerende kerkdiensten te organiseren tijdens de Startzondagen, ‘aangeklede’ diensten op kerstavond, kerstmorgen, in de Stille Week, op paasmorgen en pinkstermorgen;
b. ook diensten met een andere vormgeving te organiseren;
c. af en toe andere elementen in de wekelijkse kerkdiensten te integreren, zoals een rollenspel of verhaal in plaats van een preek;
d. minimaal twee keer per jaar een kinder- of jeugddienst te organiseren;

e. ruimte te bieden aan experimentele vieringen, zoals Vespers, de Kliederkerk, oecumenische vieringen of Ionavieringen.

Hierbij is goede in- en externe communicatie essentieel: via website, kerkblad, gemeentebrief, Facebook, weekblad, spandoeken en posters / flyers bij christelijke feestdagen en het prikbord in De Ontmoeting.

2. Pastoraat

Omzien naar elkaar is een pijler van de gemeente. Dit krijgt in de eerste plaats vorm in de spontane en oprechte aandacht voor elkaar: het onderling pastoraat. De kerkenraad bevordert dit door momenten van ontmoeting te organiseren, zoals het koffiedrinken na de kerkdienst.

In de tweede plaats is er het georganiseerde pastoraat, dat plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en dat wordt onderhouden door de predikant, door pastoraal ouderlingen en bezoekmedewerkers.

De predikant bezoekt in principe alle gemeenteleden uit alle leeftijdsgroepen, maar omwille van het voortbestaan van de gemeente zal het pastoraat aan jonge gezinnen en jongeren veel aandacht moeten krijgen in de komende jaren. De pastoraal ouderlingen en bezoekmedewerkers richten zich meer op specifieke doel- en leeftijdsgroepen (zoals ouderen en jonge gezinnen). Er zijn derhalve verschillende vormen van pastoraat binnen de gemeente. Jongeren en jonge gezinnen zijn meer geneigd aandacht en zorg te delen in groepen en kringen.

De kerkenraad neemt zich voor:

a. zich in te zetten voor de voortgang van het bezoekwerk aan ouderen en zieken, onder andere door de diverse medewerkers in de wijken daar nauw bij te betrekken, en deze taak in samenwerking met de ledenadministratie goed te faciliteren en aan te sturen;

b. in samenwerking met de predikant en de begeleiders van het jeugdwerk te experimenteren met vormen van pastoraat die beter aanslaan bij jongere doelgroepen.

3. Diaconaat


De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het diaconaat als volgt: “De kerk is geroepen om in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte, bij te staan zowel in de voorbede, met materiële steun als bij het zoeken naar recht.” Ook is het de taak van het diaconaat om de kerkelijke gemeente daadwerkelijk bij het diaconale werk te betrekken. Het werk beslaat de volgende beleidsterreinen:

1. Gemeentediaconaat
2. Jeugddiaconaat
3. Ouderendiaconaat
4. Inburgeraars, uitgeprocedeerden, gevangenen
5. Kerk en duurzaamheid

De kerkenraad neemt zich voor om:
a. initiatieven van jongeren in onze kerk te ondersteunen op het gebied van jeugddiaconaat;
b. door middel van voorlichting (via Samenspraak) de verschillende diaconale taken en beslissingen toe te lichten;

c. input te vragen vanuit de gemeente voor diaconale activiteiten;

d. vaker via externe organisaties zoals ContourdeTwern vrijwilligers te werven voor diaconale activiteiten, omdat er intern bijna geen vrijwilligers zijn.

4. Jeugd

Het jeugdwerk in de PGDR is bescheiden in omvang – mede door de beperkte doelgroep, maar ook actief en ambitieus. Een jeugdcoördinator (Saskia van Baaren), een jeugddiaken (Simone Renzema), coördinator kindernevendienst (Koos Sluis), ouderling jonge gezinnen

(Jeanette Schalk) en diverse vrijwilligers organiseren voor elke leeftijdsgroep activiteiten. Dit doen zij op basis van de mogelijkheden die zich op dat moment voordoen.

De kerkenraad neemt zich voor om ten behoeve van het jeugdwerk:

a. meer overzicht en samenhang te scheppen in het jeugdwerk;

b. ouders actiever bij het kinder- en jeugdwerk te betrekken, te beginnen met doopouders;

c. meer en beter gebruik te maken van internet in het communiceren met jongeren (website, e-mail, sociale media);

d. de contacten met de PKN-buurtgemeenten in Breda verder te intensiveren met betrekking tot het jeugdwerk.

5. Beheer


Het college beheert de financiële middelen en één gebouw van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Ze schept de materiële en financiële voorwaarden en onderhoudt dit voor het leven en werken van de gemeente.

De kerkenraad neemt zich voor om:
a. een gezond financieel beheer te voeren van de PGDR. Dit omvat het organiseren van de Actie Kerkbalans en de overige bijdragen. Ook het zodanig beheren van de financiële middelen dat in de toekomst de continuïteit van de PGDR gewaarborgd blijft, hoort hierbij;

b. in samenwerking met Stichting De Oude Kerk adequate facilitaire ondersteuning te bieden bij de te houden vieringen in de kerk;

c. er zorg voor te dragen dat wijkgebouw De Ontmoeting optimaal benut wordt ten behoeve van de PGDR en haar gemeenteleden zonder dat daarbij publiekelijke belangen geschaad worden, zoals het in concurrentie treden met derden;

d. het onderhouden en beheren van De Ontmoeting en de begraafplaats (inclusief de hierbij behorende muur);

e. andere financieringsbronnen te zoeken zoals subsidies, sponsoring, beleggingen en verhuur van De Ontmoeting.

6. Oecumene


De PGDR is van mening dat de oecumene een positieve bijdrage levert aan het kerkelijk welzijn van onze gemeente en aan haar bekendheid in de dorpen.

De kerkenraad neemt zich voor om:

 1. gezamenlijke oecumenische vieringen te organiseren, lezingenavonden, een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de Alpha-club, vieringen in verpleeghuis Volckaert en de 4 mei herdenking;
 2. samenwerking te bevorderen met de protestantse gemeenten in de omtrek: Breda, Chaam en Zundert.


Het beleidsonderwerp oecumene is in de portefeuille van de voorzitter van de kerkenraad opgenomen en deze zal dan ook de contacten op beleidsniveau met de betreffende kerkgemeenschappen onderhouden. De oecumenische vieringen worden vanuit de predikant gecoördineerd. Bij de uitvoering van de diverse oecumenische samenwerkingsvormen worden de betreffende kerkenraadsleden met eventuele ondersteuning van gemeenteleden betrokken.

7. Communicatie


Er worden diverse communicatiemiddelen door individuele personen verzorgd.

De kerkenraad neemt zich voor om:
a. de website
www.protkerkdongen-rijen.nl verder uit te bouwen, verantwoordelijkheden over te dragen en de vormgeving naar een hoger niveau te tillen;
b. kerkblad Samenspraak professioneel en aantrekkelijk te houden;

c. via mededelingen en de wekelijkse nieuwsbrief actueel nieuws aan de gemeenteleden door te geven;
d. de mogelijkheden te gaan onderzoeken om de audiovisuele ondersteuning van de erediensten en bijeenkomsten in De Ontmoeting te verbeteren.


8. Vorming en Toerusting

Vorming en Toerusting heeft een belangrijke taak in de opbouw van de gemeente.

De kerkenraad neemt zich voor om:

 1. te zorgen voor een inhoudelijk aanbod in de vorm van minimaal twee gespreks- of studiekringen per jaar, waar naast gemeenschappelijke bestudering van een thema of tekst ook de onderlinge ontmoeting centraal staat;
 2. nieuwe vormen van catechese aan jongeren aan te bieden;
 3. te bekijken in hoeverre samenwerking met andere groepen of kerkelijke gemeenschappen daarbij wenselijk en mogelijk is.

Over de kerkenraad


De kerkenraad bestaat uit een predikant, ouderlingen (ouderling-kerkrentmeesters en pastoraal-ouderlingen) en diakenen. Ze geeft leiding aan het leven van de plaatselijke gemeente. De functie van predikant is ingevuld door ds. Henrieke ten Thije voor 0,8 fte. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en het bespreken van zaken die ook elders spelen. Het moderamen heeft de dagelijkse leiding en bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad voorzitters van de colleges, de scriba en de predikant. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergadering voor. Beide vergaderen minimaal zes keer per jaar.


Leden

- Teus Groeneveld: voorzitter kerkenraad, ouderling-kerkrentmeester
- Stefan Roeloffszen: voorzitter diaconie
- Joke van Hengel: pastoraal ouderling en scriba
- Silvester van Baaren: diaken en penningmeester diaconie
- Erica van Baaren: pastoraal ouderling
- Lena Treur: pastoraal ouderling
- Ben van den Berg: pastoraal ouderling
- Jeanette Schalk: pastoraal ouderling
- Simone Renzema: diaken
- Foekje Oosterwegel: diaken en secretariaat diaconie

Binnen het college van kerkrentmeesters zijn er 2 kerkrentmeesters actief niet zijnde ambtsdragers:

-Benno van der Berg: administrateur

-Clement van der Ven: notulist en contactpersoon Stichting De Oude Kerk

Er is één vacature voor diaken, één voor ouderling-kerkrentmeester en één voor pastoraal ouderling.

De kerkenraad neemt zich voor om de hiervoor genoemde vacatures zo spoedig mogelijk in te vullen.
.


Samenvatting


De Protestantse Gemeente Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen we de liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, de heilige Geest en door elkaar. Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.

De gemeente is pluriform samengesteld: van behoudend tot vrijzinnig. Deze brede samenstelling is een uitdaging, maar geeft ook spanningen. Respect voor elkaar en elkaars opvattingen is dan ook een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van onze gemeente.

Het kerkelijk werk willen we vorm geven via acht aandachtsvelden:

1. Eredienst
2. Pastoraat
3. Diaconaat
4. Jeugd
5. Beheer
6. Oecumene
7. Communicatie
8. Vorming en Toerusting

Per aandachtsveld formuleren we enkele concrete voornemens. We eindigen met het voornemen van de kerkenraad om de diverse vacatures zo snel mogelijk te vervullen. ,


Het is belangrijk om jaarlijks te toetsen in hoeverre we onze voornemens al in praktijk gebracht hebben. De laatste vergadering voor de zomervakantie is hier steeds de aangewezen vergadering voor. Wat de uitvoering van onze voornemens belemmert, moeten we benoemen en zo mogelijk uit de weg ruimen.

Boven alles bidden wij om Gods zegen over ons werk.

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Leven en werken gemeente
Op 24 februari 2014 is de plaatselijke regeling gewijzigd. Deze regeling is bedoeld om het leven en werken van onze gemeente in goede banen te leiden. Hierin is informatie opgenomen over de samenstelling van de kerkenraad, de verkiezing van ambtsdragers, de werkwijze van de kerkenraad, de besluitvorming, de kerkdiensten, vermogensrechtelijke aangelegenheden en overige taken en bepalingen. 

Protestantse gemeente te Dongen en Rijen

Inhoud

Paragraaf

Inhoud

   

1

Samenstelling van de kerkenraad

2.1.

Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.2.

Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.3

Verkiezing van predikanten

3

De werkwijze van de kerkenraad

4

4.1

Besluitvorming

Jaargesprekken predikant

5

De kerkdiensten

6.1.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

6.2.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal

6.3.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster

6.4.

Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen

7

8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

Overige bepalingen

 

Ondertekening

Wijziging

Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 24 februari 2014 en is vanaf deze datum geldig.

Lees meer: Plaatselijke regeling

Algemene kenmerken

Samenstelling gemeente
In totaal telt onze gemeente 883 leden en 1076 geregistreerden (incl partners van leden die katholiek zijn of geen godsdienst belijden). Belijdende, doop- en gastleden zijn leden; ongedoopten en blijkgevers niet. Blijkgevers kunnen niet mee in de PKN, maar willen wel betrokken blijven bij de gemeente. Zij hebben recht op pastorale zorg en meeleven. Er zijn:

Leden

totaal

mannen

vrouwen

Belijdend lid

368

143

225

Doopleden, incl 14 gastleden

516

279

237

       

Geregistreerden

totaal

mannen

vrouwen

Ongedoopt

96

48

48

Blijkgevers

9

4

5

Meegeregistreerden

88

   

We zien de volgende leeftijdsopbouw:

 

Afkomstig uit

Aantal

 

Alle geregistreerden

Alle leden

Nederlands Hervormde Kerk

509

0-10

84

  77

Gereformeerde Kerken

238

11-20

115

  95

PKN

  86

21-30

96

  78

RK

  33

31-40

100

  88

Gereformeerde gemeente

    5

41-50

165

129

Evangelisch Lutherse Kerk

    4

51-60

181

138

Chr. Gereformeerde Kerk

    3

61-70

167

134

Evangelisch Broederschap

    1

71-80

113

  99

Doopsgezinde kerk

    1

81-90

45

  35

   

91-100

10

  10